Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 88 Fin bar/diskotek med god omsætning og høj overskudgrad – Overskud på 500.000+ pr. år! – Potentiale til mere!

[Top] 88 Fin bar/diskotek med god omsætning og høj overskudgrad – Overskud på 500.000+ pr. år! – Potentiale til mere!

Du ser emneartiklen [Top] 88 Fin bar/diskotek med god omsætning og høj overskudgrad – Overskud på 500.000+ pr. år! – Potentiale til mere!, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

MIRAGE NIGHTS (14-15/06/2019)
MIRAGE NIGHTS (14-15/06/2019)

BRUGERBETINGELSER FOR SAXIS VIRKSOMHEDSBØRS
v4.0 15. Oktober 2018
Disse Betingelser er gældende fra 15. Oktober 2018 (herefter kaldet ”Skæringsdagen”) og vedrører annoncer oprettet fra denne dato, hvorefter betaling af Saxis’ formidlingshonorar i enhver Transaktion påhviler sælgeren. Der gælder dog i en overgangsfase den undtagelse, at betalingsforpligtelsen overfor Saxis ved Transaktioner vedrørende annoncer, der er oprettet før Skæringsdagen, påhviler den Bruger, der først har initieret kontakt til den anden Bruger, jf. pkt. 4.7 nedenfor.
Brugeren vil modtage en kopi af Betingelserne via e-mail fra Saxis. Det er påkrævet, at brugeren læser og accepterer Betingelserne og straks kontakter Saxis, hvis brugeren har spørgsmål til Betingelserne. En bruger må ikke oprette eller kontakte annoncører på Saxis’ virksomhedsbørs, før dette krav er opfyldt.
Saxis’ portal udvikles og optimeres løbende med henblik på effektivt at facilitere kontakt brugere imellem som uden portalen ellers ville have vanskeligt ved at opnå samme overblik og adgang til et stort katalog af forskellige typer af brugere. Saxis stiller ligeledes et team af kundeservice-medarbejdere til rådighed for portalens brugere. For sin formidling, service og for løbende at kunne forbedre sine services, er Saxis berettiget til at modtage et formidlingshonorar ved enhver form for Transaktion (som defineret nedenfor) der finder sted i Aftaleperioden (som defineret nedenfor). Saxis beregner sit honorar baseret på den først annoncerede salgspris, som en bruger har anført på sin annonce.
1. SAXIS APS OG PORTALEN
1.1 ”Saxis Virksomhedsbørs” (herefter ”Portalen”) ejes og drives af selskabet Saxis ApS, Hillerødgade 30B dør 5, 2200 København N, Danmark, CVR. nr. 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29 (herefter ”Saxis”).
1.2 Saxis har udviklet Portalen, der er en online virksomhedsbørs. Portalen fungerer som en formidlingsservice for erhvervsdrivende, der ønsker at handle virksomheder.
1.3 Ved ”Transaktion” forstås bredt enhver form for handel, aftale eller transaktion mellem eller på foranledning af brugere på Portalen, herunder eksempelvis
(i) helt eller delvist køb eller salg af en virksomhed i form af overdragelse eller salg af kapitalandele eller aktiver,
(ii) tilførelse af lånekapital,
(iii) tilførelse af kapital mod udstedelse af kapitalandele, konvertible gældsbreve, tegningsretter eller lignende equity baserede instrumenter,
(iv) fusion (egentlig eller uegentlig) eller spaltning,
(v) indgåelse af en partnerskabseller joint venture-aftale,
(vi) licensering af immaterielle rettigheder på en måde, eller
(vii) enhver anden form for handel, aftale eller transaktion mellem brugere.
1.4 Størrelsen/mængden/karakteren mv. af Transaktionen har ingen betydning for, hvorvidt en Transaktion har fundet sted. Det er derfor uden betydning ved beregning af Saxis’ formidlingshonorar, jf. pkt. 4 hvad, parterne konkret har handlet, overført, overdraget eller aftalt, og Brugeren skal derfor betale det formidlingshonorar, som brugeren er blevet oplyst ved oprettelse af annoncen, uanset om parterne undervejs i deres forhandlinger er blevet enige om at justere udgangspunktet for Transaktionen.
Eksempel: Transaktion vedrørende annonce oprettet efter Skæringsdagen, hvor udgangspunktet justeres (sælger betaler formidlingshonoraret):
Virksomheden A ønsker at tilføre ny kapital til sin forretning, der handler med tøj. A opretter en annonce på Portalen, hvor A angiver, at virksomheden A er til salg. A angiver en salgssum på 500.000 kr. Virksomheden B finder A’s annonce interessant og kontakter virksomheden A. Det går op for B, at A ikke er interesseret i at sælge virksomheden men i stedet har behov for at finde en investor, der kan være med til at føre nye ideer videre. B analyserer A’s forretning og beslutter sig for at tilføre 500.000 kr. mod udste-delse af nye anparter. Det spiller ingen rolle i forhold til Saxis’ ret til sit formidlingshonorar, at A annoncerede at virksomheden var til salg og ikke, at der i virkeligheden var behov for en investor. Virksomheden A (sælgeren) er dermed ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis som fremhævet ved sælgers oprettelse af annoncen, idet A og B har gennemført en Transaktion.
1.5 I disse betingelser anvendes udtrykkene ”sælger” og ”køber” for med lethed at identificere vedkommende i en Transaktion, der udbyder noget, og vedkommende i en Transaktion, der køber, overfører pengebeløb eller aktiver eller lignende. Ligeledes anvendes udtrykket ”salgspris” for med lethed at identificere den sum, der er udvekslet mellem parterne i en Transaktion uanset, hvordan summen er erlagt eller overdraget. Udtrykkende ”sælger”, ”køber” og ”salgspris” skal således ikke forstås snævert, som kun at finde anvendelse på Transaktioner, hvor der foretages et klassisk køb eller salg. Begreberne finder anvendelse på samtlige typer af tænkelige Transaktioner og udveksling af Transaktions-ydelser mellem to eller flere parter.
2. REGISTRERING SOM BRUGER
2.1 Portalen er målrettet erhvervsdrivende. En bruger opretter sig på Portalen med alle relevante informationer, eksempelvis cvr nummer, adresse samt en e-mailadresse, som tilhører virksomheden (herefter ”Bruger”).
2.2 Brugeren skal acceptere disse Betingelser, inden Brugerens annonce kan aktiveres.
2.3 Brugeren anerkender og accepterer at anvende Portalen som erhvervsdrivende, samt at være ansvarlig for at sætte sig ind i disse Betingelser og anden information på Portalen om Portalens funktioner og vilkår. Brugeren anerkender og accepterer ligeledes at have haft mulighed for at afvise disse Betingelser og derved undlade at anvende Portalen.
2.4 Særligt anerkender og accepterer Brugeren følgende:
2.4.1 Ved Transaktioner vedrørende annoncer, der er oprettet før Skæringsdagen, at det er den Bruger, der initierer kontakten til en anden Bruger, der har forpligtelsen til at betale formidlingshonoraret til Saxis, jf. pkt. 4.
Eksempel:
Virksomheden A ønsker at købe en internetbutik og finder frem til Virksomheden B, der har oprettet en annonce den 1. januar 2018 på Portalen. A initierer kontakt til B ved at rette henvendelse til B via B’s annonce. Det er dermed A, der tager først kontakt, og da en Transaktion mellem A og B realiseres, bliver A ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis, som det fremgår af Bs annonce.
2.4.2 Ved Transaktioner vedrørende annoncer, der er oprettet efter Skæringsdagen, at det er sælgeren, i Transaktionen, der har forpligtelsen til at betale formidlingshonoraret til Saxis, jf. pkt. 4.
Eksempel:
Virksomheden A ønsker at sælge sin forretning, der handler med tøj. A opretter en annonce på Portalen, hvor A angiver, at virksomheden A er til salg. A angiver en salgssum på 500.000 kr. Virksomheden B finder A’s annonce interessant og kontakter virksomheden A. Parterne realiserer en Transaktion. Virksomheden A (sælgeren) er dermed ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis som fremhævet ved sælgers oprettelse af annoncen, idet A og B har gennemført en Transaktion.
2.5 En virksomhedsmægler eller anden form for mellemmand mellem en køber og sælger kan på samme måde som beskrevet i pkt. 2.1 blive registreret som Bruger på Portalen, enten i sit eget navn eller Brugerens virksomhedsnavn. I så fald skal virksomhedsmægleren på alle måder i forhold til disse Betingelser identificeres med den Bruger, som virksomhedsmægleren har oprettet eller besvaret en annonce for, samt at Virksomhedsmægleren hæfter solidarisk med Brugeren i forhold til betaling af Saxis’ formidlingshonorar, jf. pkt. 4.
2.6 Brugerens profil er personlig og må ikke deles eller anvendes af andre. Brugeren har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Portalen uden et lovligt brugernavn og password.
2.7 Det er Brugeren eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der fremgår om Brugeren er opdaterede og korrekte. Saxis kan derfor ikke holdes ansvarlig for information, herunder fakturaer, der ikke når frem til Brugeren som følge af mangelfulde oplysninger om Brugeren. Ønsker en Bruger at opdatere sin e-mailadresse, skal Brugeren kontakte Saxis ved at skrive til [email protected].
3. OPRETTELSE, AFTALEPERIODE OG SLETNING AF ANNONCER
3.1 En Bruger kan få adgang til at oprette en eller flere annoncer på Portalen. Ved oprettelse af annoncen, vil Brugeren modtage information om det specifikke formidlingshonorar, der skal betales til Saxis, såfremt en Transaktion finder sted. Det er ikke muligt at aktivere annoncen, førend det beregnede formidlingshonorar til Saxis er godkendt.
3.2 Aftaleperioden mellem Brugeren og Saxis træder i kraft på datoen for aktivering af annoncen og ophører 12 måneder efter, at annoncen er blevet lukket (”Aftaleperioden”). Såfremt Brugeren de-aktiverer sin annonce og senere gen-aktiverer annoncen, træder en ny Aftaleperiode i kraft.
3.3 Såfremt en sælger og en køber indgår en Transaktion i Aftaleperioden, uanset om denne finder sted, efter at annoncen er lukket, men hvor Aftaleperioden endnu ikke er udløbet, er Saxis berettiget til et formidlingshonorar af salgsprisen efter disse Betingelsers pkt. 4
3.4 Annoncer må indeholde oplysninger om virksomhedens navn, logo, branche, antal ansatte, omsætning, billeder af virksomheden mv. Annoncer må ikke indeholde urigtige eller krænkende oplysninger eller anvende eller henvise til andre virksomheder og personers varemærker, logoer, eller anden form for markedsførings-, varemærkeog ophavsretligt beskyttet information.
3.5 Brugeren af en salgsannonce er eneansvarlig for at fastsætte salgsprisen. Brugeren opfordres til at indhente kyndig vejledning til korrekt værdiansættelse, inden prisen anføres på annoncen. Saxis påtager sig i den forbindelse intet ansvar for prisangivelsen og/eller senere nedslag i først angivne pris.
3.6 Brugeren kan til enhver tid de-aktivere eller slette sin egen annonce, dog finder pkt. 3.2, pkt. 3.3 og pkt. 4 anvendelse.
3.7 Virksomhedsmæglere og lignende mellemmænd, som bl.a. formidler overdragelse af virksomheder eller andre typer af transaktioner på vegne af virksomheder, skal indlægge de samme oplysninger om de virksomheder, der ønskes eksponeret, som virksomhedsmæglerens har angivet selv andre steder, hvor virksomheden er eksponeret, eksempelvis på virksomhedsmæglerens egen hjemmeside.
4. SAXIS FORMIDLINGSHONORAR
4.1 Det er gratis for en Bruger at oprette en annonce på Portalen samt kigge på andre Brugeres annoncer på Portalen. Først når en Transaktion aftales, indtræder Saxis’ ret til at modtage et formidlingshonorar beregnet på den først annoncerede salgspris.
4.2 Hvis den faktiske pris ved en Transaktion er højere end den først annoncerede salgspris, er Saxis berettiget til at beregne sit formidlingshonorar ud fra den faktiske salgspris.
4.3 Formidlingshonoraret nedsættes ikke som følge af, at prisen på en annonce senere sættes ned, eller at perioden mellem første kontakt og sidste kontakt mellem køber og sælger eventuelt strækker sig over en længere periode.
4.4 I de tilfælde, hvor en Bruger har flere aktive annoncer på samme tid, er Saxis berettiget til et formidlingshonorar uanset hvilken af Brugerens annoncer, den anden Bruger har anvendt som kontaktpunkt.
Eksempel:
En sælger har oprettet 3 salgsannoncer – nr. 1, 2 og 3. En køber etablerer kontakt til sælgeren angående annonce nr. 1. Køberen og sælgeren udveksler kontaktoplysninger på hinanden, og køberen bliver i forløbet derefter opmærksom på, at sælgerens virksomhed på annonce nr. 3 er mere relevant. Køber og sælger indgår herefter en aftale om Transaktion af virksomheden på annonce nr. 3. Saxis er berettiget til et formidlingshonorar baseret på den først annoncerede pris på annonce nr. 3.
4.5 Formidlingshonoraret påvirkes ikke af, at der eventuelt indgår andre parter end Brugere i Transaktionen, eksempelvis virksomhedsmæglere og lignende, eller af, at sælgeren i Transaktionen også skal betale honorar, gebyrer eller lignende til andre.
4.6 Saxis er berettiget til det oplyste formidlingshonorar, uanset at parterne efter at Transaktionen er aftalt, beslutter at annullere Transaktionen.
4.7 Beregning af formidlingshonorar for annoncer oprettet før Skæringsdagen:
4.7.1 Når en Bruger tager kontakt til en anden Bruger gennem dennes annonce, og denne kontakt efterfølgende resulterer i en Transaktion, anses Transaktionen for formidlet via Portalen, og Saxis er derfor berettiget til at modtage det oplyste formidlingshonorar.
4.7.2 Det er den Bruger, der initierer kontakten til en anden Bruger, som hæfter for betaling af formidlingshonoraret til Saxis. Forud for etablering af kontakt til en Bruger, vil den Bruger, der initierer den første kontakt, se størrelsen af formidlingshonoraret på pågældende annonce og vil endvidere modtage en meddelelse i form af en informationsboks, som oplyser Brugeren, hvilket formidlingshonorar, Brugeren skal betale til Saxis, såfremt kontakten mellem køber og sælger resulterer i en Transaktion.
Eksempel:
Virksomheden A ønsker at sælge sin internetbutik, der handler med legetøj. A finder frem til Virksomheden B på Portalen og retter henvendelse via B’s annonce. A bliver herved ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis, hvis A sælger sin virksomhed til B. Hvis det omvendt havde været B, der havde initieret kontakten til A, ville B være ansvarlig for at betale formidlingshonoraret til Saxis.
4.7.3 En Transaktion, der er formidlet via Portalen, berettiger Saxis til et formidlingshonorar. Ved etablering af kontakt til en Bruger, vil formidlingshonoraret fremgå som et fast beløb, så det er tydeligt for Brugeren, hvad det samlede formidlingshonorar vil være, hvis Transaktionen gennemføres. Beløbet er beregnet som 3% af den først annoncerede pris på annoncen + et grundgebyr på 3.500 kr. samt eventuelle andre afgifter. Formidlingshonoraret tillægges moms.
4.7.4 Hvis den faktiske pris ved Transaktionen er højere end den først annoncerede pris, er Saxis berettiget til at beregne sit formidlingshonorar som 3% af den faktiske pris på annoncen + et grundgebyr på 3.500 kr. samt eventuelle andre afgifter. Formidlingshonoraret tillægges moms.
4.7.5 Hvis salgsprisen er angivet med et prisinterval beregnes formidlingshonoraret ud fra middelværdien i intervallet.
Eksempel:
Er intervallet angivet til 100.000-500.000 kr., vil honoraret blive udregnet således: 300.000 * 0,03 + 3.500 = 12.500 kr. plus moms.
4.8 Beregning af formidlingshonorar for annoncer oprettet efter Skæringsdagen:
4.8.1 Ved Transaktioner vedrørende annoncer, der er oprettet efter Skæringsdagen, påhviler forpligtelsen overfor Saxis til at betale formidlingshonoraret alene sælgeren i Transaktionen.
4.8.2 Saxis er berettiget til at modtage et formidlingshonorar ved alle Transaktioner, der finder sted i Aftaleperioden, uanset om Transaktionen finder sted gennem Portalen eller udenfor Portalen, og uanset om Transaktionen realiseres via en anden mægler, af sælger selv eller tredjemand.
Eksempel:
Brugeren A opretter en salgsannonce den 1. november 2018, hvor A ønsker at sælge sin rengøringsvirksomhed. A opnår kontakt til flere interessante købere, herunder køberne B, C og D. Det lykkes dog ikke A at få solgt virksomheden, og A beslutter sig for at lukke salgsannoncen den 31. december 2018. Aftaleperioden udløber derfor den 31. december 2019. Den 30. juni 2019 genoptager A sammen med virksomhedsmægleren X drøftelserne om et salg til køberen B, som A havde talt med i efteråret 2018. Drøftelserne resulterer i, at A sælger rengøringsvirksomheden til B. Da Transaktionen finder sted indenfor Aftaleperioden, er Saxis berettiget til et formidlingshonorar.
4.8.3 Ved Transaktioner vedrørende annoncer, der er oprettet fra Skæringsdagen og frem gælder, at formidlingshonoraret fastlægges ud fra den først annoncerede salgspris på salgsannoncen med tillæg af moms.
4.8.4 Formidlingshonoraret differentieres i forhold til salgsprisens størrelse. Det betyder, at der betales et formidlingshonorar, som udgør 7,5% for den del af salgsprisen, der er under 1 mio. kr. brutto, og at der betales 5% af salgsprisen for den del af salgsprisen, der er højere end 1 mio. kr. brutto.

Salgspris brutto: Formidlingshonorar:
Salgsprisen er under 1 mio. kr. Formidlingshonoraret udgør 7,5%
Salgsprisen er over 1 mio. kr. Formidlingshonorar udgør 5% af den del af salgsprisen, der overstiger 1 mio. kr.

Eksempel:
Sælgeren A sælger sin virksomhed til køberen B for en salgspris på 5 mio. kr. brutto. Sælgeren A er derved forpligtet til at betale et formidlingshonorar til Saxis på 275.000 kr. ekskl. moms. Beløbet fremkommer ved, at sælgeren betaler 7,5% af 1 mio. kr. og 5% af 4 mio. kr. (1.000.000*0,075 + 4.000.000*0,05).

4.8.5 Det gælder herudover, at formidlingshonoraret altid som minimum udgør 2.000 kr. af salgsprisen.

Eksempel:
Sælgeren A sælger sin virksomhed til B for en salgspris på 10.000 kr. brutto. Sælgeren A er derved forpligtet til at betale et formidlingshonorar til Saxis på 2.000 kr. ekskl. moms som udgør minimum-formidlingshonoraret i en Transaktion.

5. INFORMATIONSPLIGT VEDRØRENDE TRANSAKTIONER

5.1 Sælgeren er forpligtet til straks at give meddelelse til Saxis, når sælger og køber har indgået aftale om en Transaktion, uanset om kontakten mellem parterne i den pågældende Transaktion er formidlet via Portalen eller uden for Portalens regi, så længe Transaktionen har fundet sted i Aftaleperioden.

5.2 Sælgeren er forpligtet til at fremsende dokumentation for Transaktionen i form af et aftalebevis (”Transaktionsaftale”) senest 7 dage efter, at aftalen om Transaktionen er indgået. Transaktionsaftalen skal give identifikationsoplysninger på Transaktionens parter, kontaktpersoner, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og salgspris. Såfremt Transaktionsaftalen giver anledning hertil, er Saxis berettiget til at justere sit formidlingshonorar i henhold til den i Transaktionsaftalen angivne salgspris. Saxis er forpligtet til at holde Transaktionsaftalen fortrolig.

5.3

Det formodes, at alle Transaktioner, der finder sted i Aftaleperioden sker som følge af sælgerens annoncering af salgsemnet på Portalen, og enhver tvivl herom skal komme Saxis til gode, eftersom Saxis ikke har mulighed for at dokumentere en sælgers kontakt til eller forhandlinger med potentielle købere. I forholdet mellem Saxis og sælgeren gælder derfor en udvidet loyalitetsforpligtelse fra sælgers side til behørigt og oprigtigt at orientere Saxis straks en Transaktion har fundet sted.

Dette pkt. gør sig også gældende, hvor en Bruger i Transaktionsaftalen lader tredjemand anføre som kontraktpart på Transaktionsaftalen fremfor Brugeren selv, eksempelvis et andet af Brugerens direkte eller indirekte kontrolleret selskab eller en nærtstående person (ægtefælle, samlever/ske, familiemedlem, partner i Brugerens virksomhed og lignende).

5.4 Brugeren, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, indestår for, at meddelelse om Transaktionen bliver givet til Saxis, og at ingen aftaler mellem køber og/eller sælger og/eller de af Transaktionen omfattede virksomheder og/eller tredjemand er til hinder herfor.

5.5 Giver en Bruger fejlagtige oplysninger om forkert(e) køber(e) eller sælger(e), eller nægter at give de oplysninger, som Brugeren er forpligtet til, vil Saxis retsforfølge Brugeren.

5.6 Saxis forbeholder sig ret til at rette henvendelse, herunder pr. e-mail eller telefonisk, til en Bruger, herunder en eventuelt registreret virksomhedsmægler, såfremt en af Brugerens annoncer de-aktiveres eller slettes.

5.7 Brugere må alene kontakte andre Brugere med henblik på en Transaktion. Det skal særligt fremhæves, at virksomhedsmæglere og lignende ikke må kontakte Brugere med henblik på at formå en Bruger til at indgå aftaler om f.eks. annoncering ved andre end Saxis. Sker henvendelse til Brugere med andre formål end en Transaktion gennem Saxis, skal den Bruger, der har forbrudt sig imod dette forbud eller har medvirket til, at en tredjepart har forbrudt sig herimod, betale en konventionalbod på 25.000 kr. pr. henvendelse til Saxis. Saxis forbeholder sig i sådanne tilfælde ret til uden noget ansvar at slette samtlige annoncer, som den pågældende Bruger har oprettet på Saxis.

6. BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM BRUGEREN

6.1 Indsamling af personoplysninger

6.1.1 Brug af Saxis’ Portal, herunder med henblik på formidling af kontakt mellem Brugere, og andre tjenester forudsætter at Brugeren afgiver visse oplysninger, hvoraf nogle eventuelt kan karakteriseres som personoplysninger. Saxis indsamler de oplysninger, som Brugeren selv afgiver på Portalen, og/eller som Brugeren giver sit samtykke til. Oplysningerne er følgende: Navn på brugerprofil, navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger behandles fortroligt og offentliggøres ikke på Portalen.

6.1.2 Saxis indsamler en række indirekte oplysninger om virksomheden, som offentliggøres i annoncen samt oplysninger om, hvilke annoncer, der bliver klikket på fra Brugerens profil, og hvilke Brugere, der retter henvendelse til andre Brugere gennem annoncer på Portalen. Oplysningerne kan anvendes til brug for kontrol med Transaktioner, interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

6.1.3 Saxis kan anvende de afgivne oplysninger med henblik på at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende Saxis’ virksomhed og tjenester, såfremt Brugeren anmoder herom.

6.1.4 Saxis ejer al data og information, som udveksles i chatrummet på Portalen mellem Brugere og er berettiget til at gennemgå samtlige oplysninger i korrespondancen.

6.2 Videregivelse af oplysninger

6.2.1 Brugerens oplysninger kan blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende Saxis, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger vil ikke uden indhentelse af samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er lovhjemmel hertil.

6.3 Saxis efterlever databeskyttelsesforordningens regler om indsigt i hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles af Saxis om Brugeren, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

6.4 Saxis sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi Brugeren er afmeldt. Saxis sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

6.5 Saxis har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Saxis, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

7. COOKIES

7.1 På Portalen gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Saxis at få kendskab til, hvilke dele af Portalen, Brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte ”devices” internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte Brugeren, men derimod den computer eller device, som Brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Portalen.

8. RETTIGHEDER

8.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er oplysninger og indhold på Portalen immaterialretligt beskyttet, herunder ophavsretligt beskyttet, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Saxis eller en konkret indholdsleverandør og i overensstemmelse med de angivelser, der er anført i tilknytning til informationen.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1 Portalen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Portalen sker på Brugerens eget ansvar, og Saxis kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Portalen eller accessoriske ydelser. Saxis har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Portalen, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Saxis endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

9.2 Saxis fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Portalen.

9.3 Saxis er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og accessoriske ydelser.

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Brugere på Portalen er erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. 2 fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en Bruger til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende.

11. ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER

11.1 Saxis forbeholder sig ret til at ændre Betingelser med 14 dages varsel. Ændringer varsles via e-mail til Brugeren, som derefter forpligtes til at logge ind på Portalen og gennemgå de nye Betingelser. Brugeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Portalen. Såfremt Brugeren ikke kan acceptere de nye Betingelser, skal Brugerens annoncer slettes, og brugerprofilen skal de-aktiveres. Saxis forbeholder sig ret til at afmelde Brugere og slette Brugerens annoncer, såfremt Brugeren ikke senest 14 fortløbende dage efter ikrafttrædelse af de nye Betingelser har accepteret disse.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Tvister er undergivet dansk ret.

12.2 Retssager mellem Brugeren og Saxis skal anlægges ved Saxis’ værneting, p.t. Københavns Byret.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/diskotek-for-15-arige-df7v97re

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 88 Fin bar/diskotek med god omsætning og høj overskudgrad – Overskud på 500.000+ pr. år! – Potentiale til mere! leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *