Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 7 Endeligt svar på spørgsmål 127: Spm. om, hvorvidt det ikke er muligt at udbetale ressourceforløbs-, fleksjobs- eller førtidspensionsydelser med tilbagevirkende kraft, til beskæftigelsesministeren

[Top] 7 Endeligt svar på spørgsmål 127: Spm. om, hvorvidt det ikke er muligt at udbetale ressourceforløbs-, fleksjobs- eller førtidspensionsydelser med tilbagevirkende kraft, til beskæftigelsesministeren

Du ser emneartiklen [Top] 7 Endeligt svar på spørgsmål 127: Spm. om, hvorvidt det ikke er muligt at udbetale ressourceforløbs-, fleksjobs- eller førtidspensionsydelser med tilbagevirkende kraft, til beskæftigelsesministeren, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Maria Benavente – Ressourceforløb
Maria Benavente – Ressourceforløb

Folketingets Beskæftigelsesudvalg

lov@ft.dk

Finn Sørensen

Finn.S@ft.dk

Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8

1061 København K

T +45 72 20 50 00

E bm@bm.dk

www.bm.dk

CVR 10172748

22. december 2017

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål

nr. 127 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn

Sørensen (EL).

Spørgsmål nr. 127:

J.nr. 17/16672

”Kan

ministeren bekræfte, at det ikke er muligt at udbetale ressourceforløbs-, fleks-

jobs- eller førtidspensionsydelser med tilbagevirkende kraft til et tidligere tidspunkt

end forelæggelsen for rehabiliteringsteamet, selvom det lægges til grund, at borge-

ren opfyldte alle betingelser for at modtage ydelserne på et tidligere tidspunkt?

Svar:

Jeg kan bekræfte, at det ikke er muligt efter reglerne at udbetale ressourceforløbs-

ydelse, fleksløntilskud eller ledighedsydelse med tilbagevirkende kraft fra før fore-

læggelsen af sagen for rehabiliteringsteamet.

Forløbet ved visitation til ressourceforløb og fleksjob er følgende:

Rehabiliteringsteamet indstiller på baggrund af mødet, hvor borgerens sag

forelægges, om borgeren visiteres til ressourceforløb eller fleksjobordnin-

gen.

Jobcenteret træffer på baggrund heraf afgørelse om visitation til et ressour-

ceforløb eller fleksjobordningen.

Når kommunen har truffet afgørelse om visitation til ressourceforløb eller

fleksjob, får personen ret til henholdsvis ressourceforløbsydelse, fleksløn-

tilskud eller ledighedsydelse.

På førtidspensionsområdet er udgangspunktet også, at der først kan udbetales før-

tidspension, når sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, og der er truffet af-

gørelse i kommunen om, at borgeren opfylder betingelserne for at modtage førtids-

pension. Som jeg oplyser i mit svar på BEU alm. del spørgsmål 126, kan der dog i

særlige tilfælde tilkendes førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringstea-

met, hvis helbredsforholdene i sig selv er tilstrækkelige til at konstatere, at borge-

ren opfylder betingelserne for førtidspension.

Herudover kan jeg oplyse, at det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 64-

14, at når det er helt åbenbart, at en borger vil være berettiget til førtidspension ved

det fyldte 18 år, er kommunen forpligtet til at påbegynde sagen og træffe afgørelse

om førtidspension, så denne kan udbetales ved det fyldte 18. år. Ankestyrelsen anså

det for en væsentlig fejl, at kommunen i en konkret sag havde undladt dette og fast-

Se mere information relateret til dette emne her: ressourceforløb over 50 år

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 7 Endeligt svar på spørgsmål 127: Spm. om, hvorvidt det ikke er muligt at udbetale ressourceforløbs-, fleksjobs- eller førtidspensionsydelser med tilbagevirkende kraft, til beskæftigelsesministeren leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *