Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 199 Momsvejledning 2023

[Top] 199 Momsvejledning 2023

Du ser emneartiklen [Top] 199 Momsvejledning 2023, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Hvordan man beregner moms – Momsberegner
Hvordan man beregner moms – Momsberegner

Momsvejledningen 2023 giver dig et overblik over de mest almindelige momsregler, som virksomhedens personale har brug for i forbindelse med bogføringen. Hent hele publikationen her eller dyk ned i et af kapitlerne nedenfor.

En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger 50.000 kr. for en 12-måneders periode.

Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

Momsloven indeholder bl.a. følgende undtagelser fra momspligten:

En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg.

Retten til momsfradrag opstår, når udgiften er afholdt (fakturaen er modtaget) og gælder, uanset hvornår og hvor den momspligtige aktivitet finder sted.

Forkert faktureret moms kan ikke fradrages, uanset om beløbet er betalt af køber til sælger. Dette gælder også for moms på fakturaer, der ikke opfylder fakturakravene. Læs mere om fakturakravene her.

Herudover er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan fradrages, selvom udgiften relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Dette gælder fx udgifter til personbiler, udgifter til underholdning mv.

Virksomheder, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, har fuldt fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til de momspligtige aktiviteter. Virksomheder har omvendt ikke fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter.

For de indkøb, som både relaterer sig til de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag.

Ved delvist momsfradrag kan virksomheder fradrage en forholdsmæssig andel af momsen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning (momsfradragsprocenten). Denne delvise fradragsprocent rundes altid op til nærmeste hele tal.

De udgifter, som er omfattet af den delvise fradragsret, betegnes fællesudgifter. Som eksempler på fællesudgifter kan nævnes udgifter til kontorhold, inventar, edb-udstyr, telefoner, rengøring og revision.

Der er særlige regler for delvist momsfradrag på udgifter vedrørende fast ejendom.

For indkøb, som både anvendes i den momspligtige virksomhed og privat, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Når der også indgår privat anvendelse, kan det delvise momsfradrag ikke beregnes ud fra en omsætningsfordeling. Momsfradraget skal i stedet fastsættes ud fra et skøn over den momspligtige anvendelse af det pågældende indkøb. Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for det valgte skøn.

Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer.

I momsmæssig henseende defineres ”konstaterede tab” efter følgende retningslinjer:

Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms af forventede tab. Det er dog muligt at foretage et foreløbigt fradrag for forventet tab i konkurs- og dødsboer, hvis boets kurator skriftligt oplyser, at der efter kurators vurdering kun kan opnås en given dividende til simple krav.

Hvis det ved boets afslutning viser sig, at dividenden blev højere end kurators skøn, skal der ske efterbetaling af det for meget fratrukne momsbeløb. Det samme gælder, hvis derefter at tabsfradrag er foretaget, sker indbetaling fra debitor, efter at tabsfradrag er foretaget.

Som hovedregel kan kun den oprindelige leverandør foretage fradrag ved konstaterede tab på fordringer, dvs. den virksomhed, der har leveret de momspligtige varer eller ydelser. Salg af fordringer, som er erhvervet til underkurs, giver ikke ret til momsmæssigt fradrag for hverken sælger eller køber.

Virksomheder, der sælger gavekort/vouchers til ét enkelt formål, skal afregne moms ved udstedelsen af gavekortet. Et gavekort/voucher til ét enkelt formål er kendetegnet ved:

Hvis enten leveringsstedet eller momssatsen ikke er kendt på udstedelsestidspunktet for sælgeren, fx hvis gavekortet/voucheren kan anvendes i flere lande eller gavekortet/voucheren kan anvendes til både momspligtige og momsfritagne varer/ydelser, skal momsen først afregnes på indfrielsestidspunktet.

Iværksættere skal være opmærksomme på, at deres nye virksomhed er eller kan blive momspligtig. Momspligten indtræder som udgangspunkt, når der sælges varer og/eller ydelser som led i en økonomisk virksomhed, og hvis virksomheden er en afgiftspligtig person. En afgiftspligtig person omfatter både juridiske personer og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Hvis en momspligtig person modtager et vederlag for de varer og/eller ydelser, som denne sælger, vil personen være omfattet af momsloven.

Momspligtige personer har pligt til at lade sig registrere for moms senest 8 dage før den momspligtige aktivitet begynder. Tidspunktet for registrering kan variere, men nedenfor er opstillet de mest almindelige situationer, hvor momspligten indtræder:

*Grænsen er ikke absolut, hvilket betyder, at registreringspligten indtræder, når det er åbenbart for virksomheden, at omsætningen vil overstige grænsen.

Iværksætteren kan vælge at lade sig registrere for moms inden momspligten indtræder. Dette kan være en fordel, da iværksætteren kan opnå fuldt momsfradrag på de ofte høje etableringsomkostninger.

Iværksætteren skal ved registrering for moms lægge moms på alle sine momspligtige salg. Dette har ingen betydning for iværksættere, der sælger varer/ydelser til momsregistrerede erhvervsdrivende, da erhvervsdrivende som udgangspunkt har fradrag for momsen, der bliver afregnet ved salget. Omvendt vil privatpersoner ikke kunne fradrage momsen på salget, hvilket betyder, at momsen vil blive en belastning for disse. Det vil dog typisk være en fordel at momsregistrere iværksættervirksomheden fra start, så der sikres fuldt momsfradrag på etableringsomkostningerne.

Fradragsretten opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden bliver momsregistreret, fx på tidspunktet for virksomhedens første indkøb med henblik på momspligtigt salg. Skattestyrelsen tillader ofte momsregistrering med tilbagevirkende kraft, hvis ikke virksomheden har fået den på plads fra start.

Se ”Momsfradrag” og ”Delvist momsfradrag” for nærmere omkring betingelserne for momsfradrag.

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvad-er-momsen-i-danmark-wh3ivtm4

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 199 Momsvejledning 2023 leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *