Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 194 Varme

[Top] 194 Varme

Du ser emneartiklen [Top] 194 Varme, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

BESØGER MIN BROR!
BESØGER MIN BROR!

Kontakt

Center for Teknik og Miljø

Her kan du blive klogere på dine varmemuligheder, se om der kommer fjernvarme på din adresse og følge med i aktiviteter på varmeområdet.

Bor du i et område, hvor der allerede er blevet godkendt fjernvarme, så kan du tilslutte dig. På kortet længere nede på siden kan du indtaste din adresse, og se om du bor i et område med fjernvarme. Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om priser, tilslutningsvilkår og hvornår du kan komme på. I nogle områder er der godkendt fjernvarme, men fjernvarmeselskabet er ikke nået frem til din adresse endnu. Dit lokale fjernvarmeselskab kan oplyse dig om deres konkrete tidsplaner for gravearbejdet.

Senest i 2023 skal alle områder med potentiale for fjernvarme være afklaret og godkendt. I kortet nedenfor kan du se de områder, hvor der er fundet potentiale for fjernvarme.

Fjernvarme er godkendelsespligtigt og skal leve op til en række lovkrav. Fjernvarme er et stort infrastruktur, som kræver store investeringerne, og derfor er det samtidig nødvendigt med høj tilslutning for at det kan lade sig gøre.

Hvorvidt, hvor og hvornår der kommer fjernvarme – afklares i et projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab og skal opfylde flere lovkrav. Projektforslag indeholder også bl.a. en tidsplan for udrulning af fjernvarmen. Når et fjernvarmeselskab har udarbejdet et projektforslag skal det behandles og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

Når et fjernvarmeprojekt er godkendt, så skal det være rullet ud til den sidste ejendom i området senest efter 5 år.

Områder med godkendt fjernvarme, fremgår af kortet her på siden.

Du kan spørge dit lokale fjernvarmeselskab om mulighederne for midlertidig varmeforsyning eller tilbyde reservedele, hvis dit fyr går i stykker.

Find kontaktoplysninger på dit fjernvarmeselskab. Fold fanen ud her

Hvis byrådet har godkendt, at der kan blive rullet fjernvarme ud i et område (se kortet på denne side), siger man, at der er “godkendt fjernvarme” i området.

Først når et område er godkendt til fjernvarme, kan fjernvarmeselskabet gå i gang med entreprenørudbud og derefter etablere rørene i området.

Med andre ord tager det noget tid fra fjernvarme er politisk godkendt til det er praktisk muligt at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Derfor kan der godt være områder, hvor der er “godkendt fjernvarme”, men hvor der endnu ikke er mulighed for at tilslutte sig.

Når et område er godkendt til fjernvarme, må der højest gå 5 år før dit fjernvarmeselskab skal kunne tilbyde dig fjernvarme.

Vær opmærksom på, at du oftest selv skal tilmelde dig, hvis du ønsker fjernvarme. Kontakt dit fjernvarmeselskab for at høre mere om tilmelding og forventet tidsplan. Find kontaktoplysninger på dit fjernvarmeselskab her – klik på fanen for at folde ud!

Hvis der ikke kommer fjernvarme i dit område, kan du vælge en anden opvarmningsform.

Du kan f.eks. købe din egen varmepumpe eller tegne abonnement på en varmepumpe. Læs mere om varmepumper i afsnittet “Viden om varmekilder” længere nede på siden. Læs mere om varmepumpe på abonnement hos SparEnergi.dk

Du kan også gå sammen med dine naboer om en fælles varmeløsning. Læs mere om nabovarme her.

For at blive godkendt, skal fjernvarme opfylde lovkrav om at være samfundsøkonomisk bedre end individuelle luft-vand varmepumper.

Når man ser på, hvor der kan komme fjernvarme, screenes der efter områder, der har gunstige forhold for fjernvarme. Den dyre post er ledningsnettet og derfor ser man efter områder med tæt bebyggelse og højt varmeforbrug. Jo lavere omkostning pr. MWh varmeforbrug, jo bedre kan fjernvarme konkurrere med individuelle varmepumper.

Mange store ejendomme som etageejendomme, tæt bebyggelse som rækkehuse og institutioner styrker fjernvarmeøkonomien i et område, mens mindre bysamfund med få huse og længere afstand mellem husene, kan være vanskelige at få god fjernvarmeøkonomi i.

Bor du i et område, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme, betyder det, at det er vurderet usandsynligt, at fjernvarme kan opnå lovkravet om positiv samfundsøkonomisk og at det derfor ikke undersøges nærmere. Her kan du i stedet se på muligheder for nabovarme (mindre fælles varmeanlæg) eller dit eget individuelle varmeanlæg.

Den 6. marts 2023 åbner Næstved Kommune op for ansøgninger til en pulje med gratis rådgivning til borgere, der vil undersøge fælles varmeløsninger i mindre skala.

Puljen har til formål at hjælpe lokale, grønne varmeløsninger på vej og samtidig udfase olie- og gasfyr for dem, der ikke kan få fjernvarme.

Læs mere om puljen til nabovarme og om, hvordan I søger her.

Næstved Kommune yder ikke tilskud til få fjernvarme, varmepumper eller anden opvarmning.

I visse tilfælde tilbyder nogle fjernvarmeselskaberne afdragsløsninger på tilslutningen til fjernvarme. Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre, om det er en mulighed hos dem.

Statens afkoblingspulje har til formål at dække omkostningen, når man kobler sig gassen. Du kan få tilskud fra puljen, hvis du frakobler naturgas i en periode, hvor puljen er åben, og hvis der er penge tilbage i puljen. Puljen åbnede 3. januar 2023 og er opbrugt. Det forventes, at der tilføres flere midler i løbe af 2023. Det er selskabet Evida, der administrerer ordningen.

Læs mere om afkoblingspuljen her.

Energistyrelsen åbner løbende for en række statslige puljer til varmepumper og energirenoveringer til private. Det forventes, at der kommer en ny tilskudspulje til varmepumper, sandsynligvis fra januar 2023 og en pulje til andre energiforbedringer som f.eks. vinduer og isolering senere i 2023.

Puljerne offentliggøres løbende hos SparEnergi.dk. Hold øje med puljerne her.

Det er det enkelte fjernvarmeselskab, der fastsætter prisen for tilslutning til fjernvarme. Nuværende priser kan findes i tarifblade på det enkelte selskabs hjemmesider.

Find Næstved Fjernvarmes tarifblade her

Find Fensmark Fjernvarmes tarifblade her

Find Fuglebjerg Fjernvarmes takstblad her

Find Sandved-Tornemark Kraftvarmeværkers takstblad her

Der findes tre typer af varmepumper:

Læs mere om varmepumper længere nede på siden – klik her

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003), kan du søge om tilskud til dine varmeudgifter, dvs. til el, gas, olie og andre former for brændsel. Læs om varmetillæg her

Staten har i august 2022 udbetalt en varmechek til over 400.000 husstande. Varmecheken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

Varmechecken er automatisk blevet udbetalt den 10. august 2022 til de husstande, der er berettigede. Det er den ældste i husstanden, der har modtaget varmechecken via NemKonto. Læs mere om varmechecken på borger.dk

Tilslutningspligt

Det er frivilligt om du vil tage benytte dig af den kollektive varmeforsyning, som kan være enten fjernvarme eller naturgas. Nogle steder er der tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning med fjernvarme. Det kan gælde for både ny og eksisterende byggeri.

Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet – kaldet aftagepligt. Du kan altså godt have en anden opvarmningsform end fjernvarme, selvom der er tilslutningspligt. Men fjernvarmeselskabet har ret til at opkræve dig for faste udgifter fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft og der er forsyningsmulighed fra varmeforsyningsselskabet. Du kan altså være nødt til at betale faste udgifter, hvis du skifter til anden opvarmning.

Fra 1. juli 2022 er alle tilslutningspligter til naturgas ophævet pga. lovændring. Det gælder også, selvom det fortsat vil fremgå af nogle lokalplaner eller servitutter.

På kortet nedenfor kan du se, om der er tilslutningspligt. Aktivér laget ”Tilslutningspligt” og slå din adresse op.

Forblivelsespligt

Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den være pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet – kaldet aftagepligt. Du kan altså godt skifte varmekilde, selvom der er forblivelsespligt.

Dispensation

Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt, er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri.

Du kan søge om dispensation her

Fritagelse

Folkepensionister

Hvis du er folkepensionist, får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede og har haft fast bopæl på ejendommen siden det tidspunkt, der blev truffet beslutning om tilslutningspligten, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning.

I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten, kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

Lavenergibygninger

For nybyggeri gælder, at hvis det opføres som lavenergibyggeri i henhold til kravene i bygningsreglementet, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten. Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jævnfør det gældende bygningsreglement.

Ovne som eneste opvarmningsform

Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

Nej, elvarmeforbuddet gælder ikke for varmepumper. Du må altså godt installere en varmepumpe i områder med elvarmeforbud.

Med “elvarme” menes der gammeldags elvarme i form af elovne og elpaneler. Elvarmeforbuddet gælder altså kun for opvarmning med elovne eller elpaneler, og blev vedtaget som et energisparetiltag, da de er ineffektive varmekilder.

Forbuddet betyder, at hvis du allerede har et vandbårent rørsystem – som f.eks. radiatorer eller gulvvarme – så må du ikke fjerne det for så at installere gammeldags elvarme. Du må heller ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig.

Hvis din ejendom er opført før 1994, hvor det nationale elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og el kan anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom. Det skal dog bemærkes, at kortet alene er vejledende.

Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at skrive til varme@naestved.dk.

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området varme og varmt brugsvand fra et centralt sted. En mindre fælles varmeløsning kalder vi “nabovarme”. Læs her om nabovarme her.

Varmepumper er en betegnelse, der dækker over forskellige typer af varmepumper: Jordvarme, luft-til-vand varmepumpe og luft-til-luft varmepumpe.

Varmepumpe som varmekilde kan anvendes ved ejendomme, hvor der er god plads på matriklen. Varmepumpens udedel kan nemlig støje, og der skal være afstand fra udedelen til skel til naboer, hvis du skal overholde støjkrav.

Vær opmærksom på om der er tilslutningspligt til kollektiv forsyning (tjek i kortet ovenover), og at du derfor kan være forpligtet til fortsat at betale faste afgifter, selvom du skifter varmeform. Læs mere om tilslutningspligt her.

Jordvarme er en energieffektiv måde at varme din bolig op på. Ved jordvarme lægges slanger ned i jorden på matriklen i ca. 80 cm dybde, og via en varmepumpe føres vandet ind i husets varmesystem. Jordvarme er godt til opvarmning af helårshuse, og hvor der er plads i haven til at nedgrave slangerne. En tommelfingerregel er, at der skal bruges 2-3 gange husets areal til nedgravning af slanger.

Jordvarmeanlæg – både lodret og vandret – skal godkendes af kommunen af hensyn til grundvandsbeskyttelse. Søg om tilladelse til jordvarme gennem systemet Byg og miljø

Hvis der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, kan du samtidig søge om dispensation herfra.

Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen om jordvarme giver en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.

Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det gennem Byg og Miljø.

Med en luft-til-vand varmepumpe opstilles en udedel, der optager luften og føres ind i husets varmesystem. Luft-til-vand varmepumper er egnet til opvarmning af helårshuse, hvor der kan placeres en varmepumpe på grunden, så støjen ikke vil genere dig selv eller naboer.

Varmepumpernes effektivitet er steget markant de seneste år. En luft-til-vand varmepumpe kan levere en energieffektivitet, der giver 3-5 gange kWh per 1 kWh anvendt. Sammenlignet med et elpanel, der kun udnytter ca. 0,8 gange varme per 1 kWh, er en varmepumpe langt mere energieffektiv og dermed også billigere.

Med en luft-til-luft varmepumpe omdannes kold luft og blæser varm luft ind i bygningen. Brugen af luft-til-luft varmepumper er primært relevant i sommerhuse eller andre bygninger, som ikke opvarmes hele året. Her er luft-til-luft varmepumper et godt supplement eller erstatning til elpaneler. Varmepumpen udnytter energien mere effektivt end de gammeldags elpaneler og er derfor både et økonomisk og energimæssigt fornuftigt varmevalg.

Varmepumpens udedel kan støje, og det er vigtigt at være opmærksom på at overholde støjkrav af hensyn til dig selv og naboer. Støjgrænserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger, som du kan finde her.

En luft-til-vand varmepumpe kan til tider køre i forceret drift for at yde maximalt eller ved afrimning. I disse situationer vil varmepumpen støje mere end ved normal drift. Hvis der kun er opgivet én støjværdi for udedelen, anbefales det, at varmepumpen kun sættes op, hvis der er god margin i forhold til at overholde de vejledende støjgrænser ved naboerne.

For at undgå støj er det nødvendigt du forholder dig til placeringen af varmepumpens ude-del:

Se, hvor du kan placere en varmepumpe på din grund, så støjkrav overholdes, i Energistyrelsens støjberegner her

Varmepumpens udedel kan støje, og det er vigtigt at være opmærksom på at overholde støjkrav af hensyn til dig selv og naboer. Støjgrænserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger, som du kan finde her.

En luft-til-vand varmepumpe kan til tider køre i forceret drift for at yde maximalt eller ved afrimning. I disse situationer vil varmepumpen støje mere end ved normal drift. Hvis der kun er opgivet én støjværdi for udedelen, anbefales det, at varmepumpen kun sættes op, hvis der er god margin i forhold til at overholde de vejledende støjgrænser ved naboerne.

For at undgå støj er det nødvendigt du forholder dig til placeringen af varmepumpens ude-del:

Se, hvor du kan placere en varmepumpe på din grund, så støjkrav overholdes, i Energistyrelsens støjberegner her

Onsdag d. 14. december 2022 kl. 17.00-19.00 afholdt Næstved Kommune og SparEnergi.dk webinar om varmemuligheder i områder hvor der ikke kommer fjernvarme, varmeplan, forskellige varmepumper, energiforbedringer, sparetips, tilskudsmuligheder, og meget mere. Se optagelsen af webinaret her, Næstved Kommunes præsentation her og SparEnergis præsentation her.

I områder med elvarmeforbud (se kort ovenover) må du ikke installere elvarme (elovne/elpaneler). Varmepumper er undtaget, da de anvender energien effektivt.

Hvis din eksisterende ejendom er opført med gammeldags elvarme før 1994, hvor det nationale elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og elvarmen kan fortsat anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

Oliefyr

Hvis du bor i et områder med kollektiv varme i form af fjernvarme eller naturgas (se kortet ovenfor), må du ikke installere et nyt oliefyr. Du skal derfor vælge anden opvarmning, hvis dit oliefyr er udtjent.

Olietank

Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt samt at installationen udføres af en sagkyndig.

Bruger du ikke din olietank mere, fordi du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

Du kan læse mere om olietanke og sløjfning af disse i artiklen nederst på siden.

Vedvarende energi, eller alternativ energi, er f.eks. solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme.

Naturgas, olie og kul er fossile brændsler. Afbrænding af fossile brændsler forværrer drivhuseffekten og skaber klimaforandringer, og skal derfor udfases.

I starten af december 2022 er der udsendt breve om varmemuligheder til alle ejendomme med olie- og gasfyr. Brevene kan findes nedenfor og brevenes indhold er defineret af det konkrete varmestatus i området:

Hvis du er interesseret i at få fjernvarme i Næstved, skal du tilmelde dig på Næstved Fjernvarmes hjemmeside.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål hos Næstved Fjernvarme

Læs om fjernvarme i Næstved på www.naestvedfjernvarme.dk

Hvis du er interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme i Fensmark, skal du udfylde en interesse-tilkendegivelse på selskabet hjemmeside

Læs om fjernvarme i Fensmark på www.fensmarkfjernvarme.dk

Kontakt Fuglebjerg Fjernvarme, udfyld kontaktformularen på hjemmesiden

Læs om fjernvarme i Fuglebjerg på www.fuglebjerg-fjernvarme.dk

Kontakt Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk, udfyld kontaktformularen på hjemmesiden

Læs om fjernvarme i Sandved-Tornemark på kraftvarmeværkets hjemmeside

Glumsø Varmeværk har januar 2023 afholdt stiftende generalforsamling og etableret Glumsø Varmeværk A.m.b.a.. Nu arbejdes der på at etablere fjernvarme i Glumsø. Vil du vide mere om arbejdet hen imod etablering af fjernvarme i Glumsø, så kan du læse mere på denne side.

Her har du også mulighed for at angive et uforpligtende interesse-tilsagn om tilslutning til den kommende fjernvarme.

Karrebæk Lokalråd undersøger mulighed for fjernvarme i Karrebæk. Følg med i arbejdet med at etablere fjernvarme i Karrebæk på www.lokalrådkarrebæksminde.dk

Byrådet har den 30. august 2022 behandlet og godkendt Varmeplan 2022-2030. Alle høringssvar er blevet behandlet og kan læses i planen. Varmeplanen fastsætter klimamål på varmeområdet. Bl.a. skal fjernvarmen udbredes alle de steder, hvor det er muligt og skal samtidig være CO2-neutral i 2030. Der hvor der ikke kommer fjernvarme skal 90 % af varmeforsyningen være CO2-neutral i 2030. Alle kommunens egne ejendomme skal skifte olie- og naturgasfyret ud med fjernvarme eller f.eks. en varmepumpe senest i 2030.

Du kan se Varmeplan 2022-2030 her

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området med varme og varmt brugsvand fra et centralt…

Har du en privat olietank på under 6.000 liter? Så er der regler, du skal være opmærksom på. Få overblik over regler, sløjfning og etablering af ol…

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/hvornar-far-man-varme-penge-tilbage-yy47qdo8

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 194 Varme leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *