Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 185 Dansk pension i udlandet.

[Top] 185 Dansk pension i udlandet.

Du ser emneartiklen [Top] 185 Dansk pension i udlandet., som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Pension forklaret så man faktisk fatter det
Pension forklaret så man faktisk fatter det

Dansk pension i udlandet.

  • Silje Bonde
  • 6 år siden
  • Visninger:

Transkript

1 Dansk pension i udlandet. Den Sociale Sikringsstyrelse April 1998

2 2. Indholdsfortegnelse: Forord Dansk pension i udlandet 4 Det danske pensionssystem 5 Folkepension 6 Førtidspension 6 Bopæl i EU- medlemsland 8 Bopæl i Canada, Chile Marokko Israel, New Zealand eller Schweitz 10 Bopæl i Kroatien, Makedonien, Pakistan, Slovenien eller Tyrkiet 10 Bopæl i et nordisk land 11 Andre lande 12 Udbetaling 12 Indtægtsregulering 13 Beskatning 13 Sygesikring 14 Behandling af pensionsansøgning 14 Ankevejledning m.v. 16 Adresser 18 Den Sociale Sikringsstyrelse Internationalt Pensionskontor

3 3. j.nr Forord. Det kan være svært at holde sig orienteret om de danske pensionsregler i udlandet. Når man nærmer sig pensionsalderen eller hvis helbredet svigter kan der være behov for at kende sine rettigheder til at få dansk pension. Den Sociale Sikringsstyrelse har derfor i denne pjece i korte træk oplyst om betingelserne for at få tilkendt og modtage dansk folke- eller førtidspension, når man bor i udlandet. Styrelsen er en statsinstitution under Socialministeriet. Vi behandler alle ansøgninger og afgør, om der kan tilkendes og udbetales dansk pension til pensionister med bopæl i udlandet. Vi håber, at denne pjece kan give svar på mange spørgsmål om mulighederne for pension. De er velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker flere oplysninger. Den Sociale Sikringsstyrelse, Landemærket 11, 1119 København K, Tlf.(+45) , Fax (+45) , 4kt@dss.dk Med venlig hilsen Kirsten Thorball Direktør

4 4. /Leif Hedegaard Kontorchef Dansk pension i udlandet. Der kan tilkendes dansk folke- eller førtidspension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. De forskellige betingelser om indfødsret og bopæl er nedenfor nærmere beskrevet for personer, der bor i et af de nordiske lande, i et EU-medlemsland eller i et andet land, som Danmark har overenskomst med. Ved bopæl i alle andre lande kan der kun tilkendes dansk folkepension til danske statsborgere, som har boet mindst 30 år i Danmark mellem det fyldte 15. og 67. år. Det gælder for alle, uanset statsborgerskab eller bopæl, at der alene kan tilkendes dansk folkepension til personer, der er fyldt 67 år og denne aldersgrænse kan ikke fraviges. Der kan tilkendes dansk førtidspension til personer under 67 år, som har nedsat erhversevne, så de ikke kan forsørge sig selv ved arbejde. Pjecen er bygget op således, at den først beskriver de almindelige betingelser i den danske pensionslov, som alle skal opfylde for i det hele taget at få en folke- eller

5 5. førtidspension. Herefter er der forskellige afsnit om de særlige regler, der gælder for personer bosat i et nordisk land, i et EU-land eller i et konventionsland. Endelig er der til sidst afsnit om udbetaling, indtægtsregulering og beskatning af pensionen samt beskrivelse af sagsbehandlingen, anke m.v. Det danske pensionssystem. Almindelige betingelser for folke- og førtidspension. Retten til dansk pension er som hovedregel betinget af dansk statsborgerskab og mindst 3 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. og 67. år. Beskæftigelsesperioder i et EU-land kan medregnes til at opfylde bopælskravet. Med fast bopæl i Danmark sidestilles endvidere forhyring med dansk skib, ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed, ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse, ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab og ophold i udlandet med henblik på uddannelse. Ret til fuld dansk pension er som hovedregel betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. og 67. år. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, man har haft bopæl i Danmark. Har man f.eks. haft bopæl i Danmark i 10 hele år, udbetales pensionen som 10/40 af en fuld dansk pension. Selv om man er berettiget til fuld pension i et andet land, kan man godt være berettiget til en brøkpension fra

6 6. Danmark. Folkepension. fyldt 67 år. Folkepension kan kun udbetales til personer, der er Folkepensionen består af grundbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg til enlige. Personligt tillæg. Der kan ydes personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Pensionisten skal selv ansøge Styrelsen om et personligt tillæg, der tilkendes efter en samlet vurdering af de økonomiske forhold. Førtidspension. Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 og 67 år, hvis erhvervsevnen varigt er nedsat med mindst halvdelen på grund af fysisk eller psykisk invaliditet. Der kan endvidere i særlige tilfælde tilkendes førtidspension til personer i alderen omkring 60 år, når der er et varigt behov for forsørgelse. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat i forhold til alle erhverv, og ikke alene i forhold til tidligere erhverv, beskæftigelse eller uddannelse m.m. Ved ansøgning om helbredsbetinget førtidspension skal der foreligge oplysninger om pågældendes helbredstilstand fra speciallæge, hospital eller egen læge m.m. Oplysningerne skal omfatte en udførlig beskrivelse af ansøgerens helbredstilstand og diagnose. Før der kan tilkendes helbredsbetinget førtidspension skal alle behandlingsmuligheder af ansøgerens lidelser være

7 7. forsøgt. Der stilles endvidere krav om, at alle muligheder for beskæftigelse i et andet erhverv end det tidligere er forsøgt. Det betyder, at alle muligheder for aktivering, revalidering eller lignende skal være udtømte. Førtidspensionen er i forhold til erhvervsevnenedsættelsen inddelt i følgende grupper: Højeste førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 60 år, når erhvervsevnen skønnes ophævet i ethvert erhverv. Pensionen består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og pensionstillæg. Mellemste førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 60 år, når erhvervsevnen skønnes nedsat med omkring 2/3 i ethvert erhverv. Personer i alderen 60 til 67 år kan kun tilkendes mellemste pension, når erhvervsevnen skønnes ophævet i ethvert erhverv. Pensionen består af grundbeløb, invaliditetsbeløb og pensionstillæg. Forhøjet almindelig førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 60 år, når erhvervsevnen skønnes nedsat med mindst halvdelen i ethvert erhverv alene på grund af helbredsmæssige forhold, eller på grund af en kombination af de helbredsmæssige og de social forhold. Pensionen består af grundbeløb, førtidsbeløb og pensionstillæg. Almindelig førtidspension kan tilkendes personer i alderen 60 til 67 år, når erhvervsevnen skønnes nedsat med mindst halvdelen i ethvert erhverv alene på grund af helbredsmæssige forhold, eller når sociale og

8 8. helbredsmæssige forhold, herunder sociale forhold alene taler for det, og der skønnes at være et varigt behov for forsørgelse. Pensionen består af grundbeløb og pensionstillæg. Invaliditetsydelse. I stedet for førtidspension kan der tilkendes invaliditetsydelse til personer i alderen 18 til 67 år, som er i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, selv om de egentlig opfylder de helbredsmæssige betingelser for at opnå mellemste eller højeste førtidspension. Bistands- eller plejetillæg kan tilkendes til personer i alderen år sammen med førtidspension eller invaliditetsydelse. Bistandstillæg kan tilkendes, hvis invaliditeten medfører, at pågældende stadig må have personlig bistand af andre. Plejetillæg kan tilkendes i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der stadig er en anden person til stede. Personligt tillæg. Der kan ydes personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Pensionisten skal selv ansøge Styrelsen om et personligt tillæg, der tilkendes efter en samlet vurdering af de økonomiske forhold. Førtidspensionister overgår uden ansøgning til at modtage folkepension fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Bopæl i et EU-medlemsland. Der er for tiden følgende EU-lande: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Græken-

9 9. land, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. EU-landene, kaldes sammen med Island, Norge og Lichtenstein for EØS-landene, på baggrund af en aftale mellem EU og de tre andre lande. I EF-forordning 1408/71 er der fastsat regler, hvorefter en person får pension fra hvert af EØS-landene, hvor man har været beskæftiget. De formelle betingelser for at få dansk pension efter reglerne i EF-forordning 1408/71 er: * at man har fast bopæl i et EØS-land * at man er statsborger i et EØS-land, eller er statsløs eller flygtning * at man sammenlagt i mindst 3 år har haft bopæl i et EØS-land, heraf 1 år i Danmark, og haft beskæftigelse i Danmark som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i en periode. De nævnte EF-regler kan træde i stedet for den danske pensionslovs krav om dansk indfødsret og bopæl i Danmark. Ansøgning om dansk pension sendes til pensionsmyndigheden i bopælslandet. Adresserne findes sidst i denne pjece. Personer, der kun har ret til dansk pension, kan dog ansøge direkte i Den Sociale Sikringsstyrelse.

10 10. Konventioner. Danmark har indgået gensidige overenskomster om social sikring med en række lande, som er nævnt nedenfor. Det betyder, at danske og udenlandske statsborgere bosat i nedenstående konventionslande kan modtage dansk pension under visse betingelser. CANADA, CHILE, ISRAEL, MAROKKO, NEW ZEALAND, SCHWEIZ. En dansk statsborger bosat i Canada, Chile, Israel, Marokko, New Zealand eller Schweiz kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Canada, Chile, Israel, Marokko, New Zealand eller Schweiz, som bor i sit hjemland kan ligeledes søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark. Statsborgerne fra de nævnte lande skal i 3 års-perioden have været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det bemærkes, at bopælstider i Danmark forud for den 1. april 1957, ikke tages i betragtning ved beregning af pensionens størrelse. Der kan ikke tilkendes førtidspension af sociale årsager, invaliditetsydelse, bistandstillæg eller plejetillæg. Pensionstillæg udbetales ikke. For pensionister bosat i Canada, Israel, Marokko eller Schweiz beskattes dansk pension i bopælslandet. For pensionister bosat i Chile og New Zealand beskattes dansk pension i Danmark. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndighed. Adresserne findes sidst i pjecen.

11 11. KROATIEN, MAKEDONIEN, PAKISTAN, SLOVENIEN, TYRKIET. En dansk statsborger bosat i Kroatien, Makedonien, Pakistan, Slovenien eller Tyrkiet kan søge og modtage dansk folke- eller førtidspension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark efter det fyldte 15. år. En statsborger fra Kroatien, Makedonien, Pakistan, Slovenien eller Tyrkiet, som bor i sit hjemland, kan alene søge og modtage dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 5 år i Danmark og i denne periode har været beskæftiget i mindst 12 måneder som arbejdstager. Bopælsperioder i Danmark forud for den 1. april 1957, tages ikke i betragtning ved beregning af pensionens størrelse. Pensionstillæg udbetales ikke i de nævnte lande. For pensionister bosat i Tyrkiet beskattes dansk pension i bopælslandet. For pensionister bosat i Kroatien, Makedonien, Pakistan og Slovenien beskattes dansk pension i Danmark. Ansøgning sendes til bopælslandets pensionsmyndigheder. Adresserne findes sidst i pjecen. FINLAND, ISLAND, NORGE,SVERIGE. Nordiske statsborgere, der har været lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af de ovennævnte regler for EU-statsborgere. Nordiske statsborgere, som ikke har været erhvervsaktive i Danmark, kan få pension efter den nordiske konvention om social sikring. Nordiske statsborgere bosat indenfor EØS-området kan søge og modtage folke- eller førtidspension fra Danmark, når de har boet mindst 3 år i Danmark, og ikke har modtaget pension fra et andet EØS-land i denne periode. Beskatningen af pensionen er afhængig af, i hvilket land man er bosat.

12 12. Ansøgning Har man bopæl i et nordisk land sendes ansøgningen til bopælslandet. Ved bopæl i et EØS-land uden for Norden, sendes ansøgningen til det nordiske land, hvor ansøgeren sidst har haft bopæl. Ansøgning om dansk pension sendes til Den Sociale Sikringsstyrelse. Andre lande. Er man bosat i et land, som ikke er omfattet af de ovennævnte EF-forordninger eller konventioner, er der mulighed for at få tilkendt dansk folkepension efter de danske pensionsregler. Betingelserne er, at man er dansk statsborger, er fyldt 67 år og har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. og 67. år. Ansøgning sendes til Den Sociale Sikringsstyrelse. Udbetaling. Folkepension udbetales fra ansøgningsdatoen, dog tidligst fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. Førtidspension udbetales fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension, dog senest med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Pensionen udbetales hver måned fra Den Sociale Sikringsstyrelse. I juni måned hvert år sender Styrelsen et skema med henblik på dokumentation for at pensionisten lever endnu. Denne leveattest skal underskrives af to personer. Sammen med leveattesten sender Styrelsen ligeledes en

13 13. indtægtserklæring, som pensionisten skal udfylde med henblik på beregning og udbetaling af den fremtidige pension. Indtægtsregulering. Danske pensioner består af flere forskellige ydelser. Nogle ydelser er uafhængige af indtægtsforhold, mens andre indtægtsreguleres. Grundbeløb: For førtidspensionister indtægtsreguleres grundbeløbet på grundlag af personlig indkomst, kapitalindkomst eller afkast af formue. For folkepensionister reguleres grundbeløbet kun ved personlig arbejdsindkomst. Pensionstillæg: Tillægget indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens egen og en evt. ægtefælles indtægter. Særligt pensionstillæg: Tillægget indtægtsreguleres ikke, men overføres gradvist til det almindelige pensionstillæg indtil udgangen af Invaliditetsbeløb, Erhvervsudygtighedsbeløb, Førtidsbeløb og Invaliditetsydelse, Bistands- eller plejetillæg: Disse ydelser indtægtsreguleres ikke. Beskatning. Mellem Danmark og Canada, Frankrig, Italien, Marokko, Schweiz, Spanien og Tyrkiet er der indgået en overenskomst, for at undgå dobbeltbeskatning. For at undgå, at der trækkes skat i Danmark af den danske pension til personer med bopæl i de ovennævnte lande, sender Styrelsen en særlig blanket (F54) om

14 14. skattefritagelse, som pensionisten skal udfylde og returnere med bopælslandets lokale skattemyndigheders attestation af pensionistens bopæls-og skatteforhold. Den danske pension beskattes i Danmark for så vidt angår personer med fast bopæl i Belgien, Chile, England, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Island, Kroatien, Luxembourg, Norge, Pakistan, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig. Beskatning af dansk pension for personer bosat i andre lande afhænger af, om Danmark har ingået en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land eller ej. Invaliditetsydelse, bistands- eller plejetillæg samt personlige tillæg er ikke skattepligtige i Danmark. Sygesikring ved bopæl i udlandet. Som EØS-statsborger med ret til dansk pension og med bopæl i et andet EØS- land, kan man af Den Sociale Sikringsstyrelse få udstedt en blanket E 121, som giver ret til sygesikringsydelser, som bopælslandets egne statsborgere. Denne blanket udstedes, når pensionisten ikke har ret til sygesikring i bopælslandet. Behandling af pensionsansøgning. Når Styrelsen har modtaget en pensionsansøgning enten fra en udenlandsk myndighed eller direkte fra ansøger, undersøger Styrelsen om betingelserne for at få dansk pension er opfyldt. Det er vigtigt, at ansøger så nøjagtigt som muligt oplyser om sine tidligere bopælssteder i Danmark, dels af hensyn til kravet om tidligere bopæl i Danmark dels fordi pensionens størrelse er beregnet på grundlag af bopælstiden.

15 15. Bopælstider efter 1972 kan umiddelbart bekræftes i det Centrale Personregister, såfremt det danske cpr.nr. er angivet i ansøgningen. Hvis bopælstiden ligger forud for 1972, skal Styrelsen skrive til folkeregistrene i de respektive bopælskommuner i Danmark. Denne procedure kan tage nogen tid og vil derfor forsinke sagsbehandlingen. Når svarene fra kommunerne er modtaget, beregner Styrelsen, hvor mange bopælsår, der skal indgå i brøkpensionen og dermed hvor stor pensionen skal være. Med henblik på at dokumentere arbejdsperioder i Danmark, undersøger Styrelsen, ud fra ansøgers oplysninger, om der er betalt ATP-bidrag. Når oplysningerne om bopæls- og beskæftigelsesperioder er dokumenteret, kan det afgøres, om de almindelige betingelser for at modtage dansk pension i udlandet er opfyldt. Herefter vurderes alders- og helbredsbetingelserne for folke- eller førtidspension. Ved ansøgninger om førtidspension skal der således ske en vurdering af de helbredsmæssige forhold. Ansøger må derfor sørge for, at der indsendes de nødvendige lægeerklæringer, som skal lægges til grund ved vurdering af erhvervsevnenedsættelsen. De lægelige oplysninger, som behandles fortroligt, vil eventuelt blive oversat til dansk og derefter vurderet af Styrelsens lægekonsulenter. Der kan blive tale om, at indhente flere lægeerklæringer og skaffe udskrifter fra sygehusjournaler, og det kan desværre betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges. Først når de nødvendige oplysninger foreligger, kan ansøgningen om folke- eller førtidspension afgøres af Styrelsen. Når der er truffet en afgørelse i sagen, sender

16 16. Styrelsen en skriftlig afgørelse til ansøger via en eventuel udenlandsk pensionsmyndighed. Ansøger vil samtidig blive bedt om at udfylde og returnere en indtægtserklæring og eventuelt attestation fra skattemyndighederne i bopælslandet, hvis Styrelsen tilkender en dansk pension. Herefter beregner Styrelsen pensionens størrelse, der indhentes et skattekort og pensionen indberettes i det danske udbetalingssystem. Det danske pensionsbeløb indsættes på pensionistens konto i et pengeinstitut i Danmark eller udlandet. Beløbet kan dog også sendes på check til pensionistens adresse i udlandet. Styrelsen bestræber sig på at sagsbehandlingstiden bliver så kort som muligt. Afhængig af de indsendte oplysninger i ansøgningen må der påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder inden Styrelsen har truffet afgørelse i en ansøgning om folkepension, og ca. 9 måneder inden der er truffet afgørelse i en førtidspensionssag. Hertil kommer ca. 3-4 måneder inden pensionerne kan udbetales. Ankevejledning. Afgørelser vedrørende folke- eller førtidspension truffet af Den Sociale Sikringsstyrelse kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse, Amaliegade 25, Postboks 3042, 1021 København K. indenfor 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis man ønsker at klage, sendes klagen til Sikringsstyrelsen, som vurderer afgørelsen påny. Hvis afgørelsen fastholdes, videresender Styrelsen sagen til Ankestyrelsen. Yderligere oplysninger. Ønsker De yderligere oplysninger, kan De skrive eller ringe til Styrelsens Internationale Pensionskontor. Oplysninger vedrørende beregning og udbetaling fås ved henvendelse til Internationalt Udbetalingskontor. Styrelsen

17 17. har åbent mandag til fredag fra kl Adressen er: Den Sociale Sikringsstyrelse, Landemærket 11, 1119 København K., tlf. (+45) , fax (+45) ,

18 18. Adresser over pensionsmyndigheder i udlandet: Belgien: Office National des Pensions Bureau des Conventions Internationales Tour du Midi B-1060 Bruxelles Canada: International Operations Income Security Programs Department of National Health and Welfare Ottawa, Ontario Canada K1A OL4 Chile: Superintendencia Administradoras de Fondos de Pensiones Huérfanos 1273, sal 2,8,9 y 13 Santiago Chile Finland: Folkpensionsanstalten Helsingfors Byrå, Utenlandssektionen PB 82 FIN Helsinki Frankrig: Office National d’assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés , rue de Flandre F Paris Cedex 19 Gibraltar: Department of Labour and Social Security 23, John Mackintosh Square Gibraltar Grækenland: Idryma Koinonikon Asfaliseon 8, rue Ag. Constantinou G Athen Irland: Department of Social Welfare Pensions Store Street IRL-Dublin 1 Island: Tryggingastofnun ríkisins Laugavegur 114 IS-150 Reykjavík Israel: The National Insurance Institute, Jerusalem Italien: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Generale

19 19. Via Ciro it Grande I- Roma 21-EUR Kroatien: REPUBLI_KI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA Centralna Sluzba U Zagrebu A. Mihanovica 3, P.P. 965 HR Zagreb Luxembourg: Etablissement d’assurance contre la Vieillesse et l’invalidité 125, route d’esch L-2977 Luxembourg Lichtenstein: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung FL-Vaduz Marokko: Caisse National du Securité Sociale 649 Boulevard Muhammad V Casablanca Marokko Holland: 1) Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging Gemenschappelijk Administratiekantoor Postbus AV Amstelveen 2) SVB Districtskantoor Breda Afdeling Buitenland Markendaalseweg 35 Postbus NL-4800 RC Breda New Zealand: New Zealand Income Support Service International Affairs Office P O Box Wellington tlf. (04) New Zealand fax (04) Nordirland: Department of Health and Social Services Overseas Branch 8-14 Callender Street Lindsay House Belfast BT1 5DP Nordirland Norge: Folketrygdkontoret for utenlandssaker Postboks 8138 Dep. N-0033 Oslo Makedonien: Fond Na Penziskoto I Invalidskoto Osiguvanje Na Makedonija

20 20. 12, Udarna Brigada, Broj Skopje The Ministry of Labor and Social Policy The Pension and Disability Insurance Fund 12 Udarne Brigada St. No. 12 Makedonien Pakistan: The Employees’ Old – Age Benefits Institution Eoabi House 190/1/B, Block 2 P.E.C.H.S. Karachi – 29 Pakistan Portugal: Secretaria de Estado Da Segurança Social Centro Nacional de Pensões Campo Grande, 6 Apartado P-1771 Lisboa Codex Schweiz: Schweizerische Ausgleichkasse Ave. Ed.- Vaucher 18 CH 1211 Geneve 28 Slovenien: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanja Slovenije Kolodvorska Ljubljana Slovenien Spanien: Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damián 4 E Madrid 16 Storbritannien: Department of Social Security Pensions and Overseas Benefits Directorate Tyneview Park Whitley Road, Benton Newcastle upon Tyne ENGLAND NE98 1BA Sverige: Stockholms läns allmänna försäkringskassa Utenlandsavdelingen, Pensionsavdelingen S Stockholm Tyrkiet: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü_ü Yurtd I_çi Hizmetleri Dairesi Ba_kanl Ankara Tyrkiet Tyskland: 1) Bundesversicherungsanstalt

21 21. für Angestellte D Berlin 2) LVA Schleswig-Holstein D Lübeck 3) Seekasse Postfach D Hamburg Østrig: 1) Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten Friedrich-Hillegeist-Strasse 1 A-1021 Wien 2) Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter Rossauer Lände 3 A-1092 Wien

Den Sociale Sikringsstyrelse. Udenlandsk pension i Danmark


5 Udenlandsk pension i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 1 Udenlandsk pension i Danmark 2 Pension fra et EU/EØS- land 2 Pension fra et nordisk land 3 Pension fra et konventionsland 4 Pension fra andre

Kopi fra DBC Webarkiv


Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Udenlandsk pension i Danmark Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk Den Sociale Sikringsstyrelse 5 Udenlandsk

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land


Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land


Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Statistik om udlandspensionister 2011


N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Dansk pension i udlandet


Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010

Statistik om udlandspensionister 2013


Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.


NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.


FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.


NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.


Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne


Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS


Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet


Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010


Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Folkepension Folkepension


72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet


Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==


Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.


NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.


Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: – Syge(for)sikring af

Vejledning om et særligt sundhedskort


VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING


VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Statistik om udlandspensionister 2012


N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark


Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING…3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING…3 3. A-KASSERNE…4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:


20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:


20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension


1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.


NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Vejledning. – om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer


Vejledning – om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning… 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring… 4 2.1.

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN


EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

3. Krav ved overgang til


EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande


Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND – ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.


Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND – ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning… 2 2. EØS-området… 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

MEDARBEJDERE I UDLANDET


MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.


Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018.


Notat 24. juni 2019 Statistik om Udlandspensionister 2018 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018. I 2018 udbetalte International Pension, Udbetaling

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land


Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)


01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING… 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre


Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen


Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse


Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Efterløn med til udlandet


Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien


Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien


2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension


DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Skatteudvalget SAU alm. del – Svar på Spørgsmål 306 Offentligt


Skatteudvalget SAU alm. del – Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser


Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne


Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.


Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk


Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet


Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Rapport om kortlægning af pensionsreglerne på Færøerne, i Grønland og Danmark


Rapport om kortlægning af pensionsreglerne på Færøerne, i Grønland og Danmark Arbejdsgruppens rapport Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning… 4 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium… 4 1.2.

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER


INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN – REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt


Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:18. december 2013 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Siden da har ministeriet modtaget en række spørgsmål om udstedelse og brug af EU-sygesikringsbeviset, bl.a. om følgende:


Nr. 3, november 2004 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviset, udbetaling af refusion til borgere,

Pensionsmeddelelse – folkepension


Afsender Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Modtager Kasper BarsteX SkomagerloddeX 70 65 DannemarX Pensionsmeddelelse – folkepension Du får udbetalt 5.97 kr. for januar 208. Udbetalingen sker den 29. december

Information om ny lov og anmodning om oplysninger


Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til


Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Om at få efterløn i udlandet


Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:


Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1


Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Analyse 3. april 2014


3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Analyse 29. januar 2014


29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Udenlandsk indkomst og personfradrag


– 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:


SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.


Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

EØS-rEglErnE og medlemskab


EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013


Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande


9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister


HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)


April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING… 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?… 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG… 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN… 4

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER


OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Vejledning til indberetning af store debitorer


Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Analyse 19. marts 2014


19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).


38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN


ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Dagpenge, mens du søger job i udlandet


Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Tværgående… 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder… 2


Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående…. 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder… 2 Barsel…. 3 Ressourceforløbsydelse eller

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.


Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne


Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

flygtninge & migranter


Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord………………………………………… 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?…4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

OFFENTLIGT HØRINGSDOKUMENT. Dobbeltbeskatningsaftaler og det indre marked: Eksempler på dobbeltbeskatning


OFFENTLIGT HØRINGSDOKUMENT Dobbeltbeskatningsaftaler og det indre marked: Eksempler på dobbeltbeskatning Identifikation af interessenten – privatpersoner Efternavn: Fornavn: 1. Tillader du, at dit bidrag

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB


EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.


Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet


Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig


A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Pjece om fleksydelse. Udgivet af


Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING


FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?


Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning – hvad er det? Forord Jobcenter

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU


DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

L 187 – forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven


Skatteudvalget (2. samling) L 187 – Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 – forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

EØS-rEglErnE og dagpenge


EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til


Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt


Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt


Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension


Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Arbejde I UDLANDET 10-2014


Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.


30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Analyse 26. marts 2014


26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Dagpenge, mens du søger job i udlandet


Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Se mere information relateret til dette emne her: https://cindytips.com/beskatning-af-dansk-pension-i-udlandet-wfhwxwfw

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 185 Dansk pension i udlandet. leveret af cindytips.com. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *